ځلانده سـیـپـۍ

علمـــــــــــــــي، ادبـــــــي او ټولنیــــــــــــــــزه

پښتو سندري

پښتو سندري لومړی کتاب

پښتو سندري دویم کتاب

لیکوال: ګل پاچا الفت

په ډير سادګي دانلودولای سي.

د ډانلود لپاره، د کتاب پر نوم باندی کلیک کړئ.


Weblog Themes By Pichak